wijnhandel wijn sterke drank relatiegeschenken
bezoek onze online shop ontdek onze digitale sommelier

Verzending & verzendingskosten

Wijnhandel Neyt biedt u de mogelijkheid om je producten zelf af te halen of te laten leveren.

 

Kiest u voor afhaling?

Elke bestelling kan GRATIS afgehaald worden op onze maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem (Waarschoot), Leest 40. Dit kan tijdens onze openingsuren : woensdag - donderdag - vrijdag van 9u tot 18u30 / zaterdag van 9u tot 18u / zondag van 10u tot 12u. Uiteraard ook op andere dagen en tijdstippen na afspraak.

 

Liever leveren?

Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van Wijnhandel Neyt of een externe transportfirma (Transforce of DPD).

Leveringen in de regio Meetjesland (*) zijn GRATIS vanaf 50€.

Leveringen in de rest van België zijn GRATIS vanaf 300€.

Verzendingskosten :

In België : 12€ / in Nederland : 18€

(*) Regio Meetjesland zijn volgende postcodes : 9060 – 9850 -9880 – 9881 – 9900 – 9910 – 9920 - 9921 – 9930 – 9931 – 9932 – 9940 – 9950 – 9960 - 9961 – 9968 – 9970 – 9971 – 9980 – 9981 – 9982 – 9988 – 9990 – 9991 - 9992

 

Leveren buiten België en Nederland?

Gelieve ons te contacteren via tel +32 9 377 13 07 of via email piet@wijnen-neyt.be voor leveringen buiten België en Nederland.

 

Leveren aan horeca?

Gelieve ons te contacteren via tel 09/377 13 07 of via email piet@wijnen-neyt.be voor leveringen van grote hoeveelheden aan horeca en andere professionele klanten.

Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan Wijnhandel Neyt mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Artikel 1 : Algemene bepalingen

wijnen-neyt.be en wijnhandelonline.be zijn de benaming en domeinnamen van de elektronische webwinkel die eigendom is van Neyt Wijnhandel BV met maatschappelijk zetel te 9950 Lievegem, Leest 40 Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0859.857. 191 met als BTW nummer BE0859.857.191, telefoon +32 9 377 13 07 en emailadres piet@wijnen-neyt.be

 

De elektronische webwinkel van Wijnhandel Neyt biedt haar klanten de mogelijkheid om wijnen online aan te kopen.

 

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Wijnhandel Neyt.

 

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of speci-fieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

Artikel 2 : Prijs

De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief BTW en alle andere door de klant te dragen taksen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden apart vermeld op het einde van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samen-gesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld jaartallen, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

 

Wijnhandel Neyt is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wijnhandel Neyt is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wijnhandel Neyt. Wijnhandel Neyt is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. Zo behoudt Wijnhandel Neyt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. Wijnhandel Neyt behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Wijnhandel Neyt de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

 

Artikel 4 : Online aankopen (betaling)

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Wijnhandel Neyt. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via overschrijving
 • via Mollie (Bancontact/Kredietkaart/PayPal)

Niettegenstaande het voorgaande, kan de klant er steeds voor opteren om de bestelling te betalen bij afhaling van de aangekochte producten op de maatschappelijke zetel van Wijnhandel Neyt. In dergelijk geval heeft de Koper de keuze tussen volgende beta-lingsmogelijkheden:

 • Cash
 • Bancontact/Mister Cash
 • Payconiq

 

Artikel 5 : Leveringsvoorwaarden

Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van Wijnhandel Neyt of een externe transportfirma DPD of BPOST.

 

Wijnhandel Neyt zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. Wijnhandel Neyt kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Wijnhandel Neyt is doorgegeven door de klant.

Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (adres, telefoonnummer en emailadres) en te laten registreren waarop hij/zij onbereikbaar is. Wijnhandel Neyt doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van Wijnhandel Neyt geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 2-3 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van Wijnhandel Neyt, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Wijnhandel Neyt is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Wijnhandel Neyt gedragen. Wijnhandel Neyt verzendt geen artikelen naar postbusadressen.

Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder (DPD/BPOST), wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.

 

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Wijnhandel Neyt. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wijnhandel Neyt te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Wijnhandel Neyt behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

 

Artikel 7 :  Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wijnhandel Neyt beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Wijnhandel Neyt zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 8 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Wijnhandel Neyt. Tel. 09/377 13 07 of via mail: piet@wijnen-neyt.be.

 

Artikel 9 : Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Wijnhandel Neyt waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Wijnhandel Neyt. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, ver-waarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

 

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 10 : Verzakingstermijn (herroepingsrecht)

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan Wijnhandel Neyt mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Wijnhandel Neyt en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Wijnhandel Neyt. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: 

 

- geopende flessen die toch niet proefde naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.


- flessen wijn met een rekening/kasticket ouder dan 3 maanden.


- Onvolledige, beschadigde of vuile flessen


- In prijs verlaagde wijnen

 

 

Wanneer u een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, retourneren naar Wijnhandel Neyt. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (jaargang kan dus wijzigen). Wij zullen de wijn met kurk analyseren. Wij betalen in geen geval een fles met kurksmaak terug. Er kan enkel omgeruild worden mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs (kasssticket of factuur) en dit maxium 2 jaar na aankoop van de wijn.

 

Artikel 11 : Privacy

Wijnhandel Neyt respecteert de nieuwe Europese privacywetgeving van 25 mei 2018 (GDPR; General Data Protection Regulation) en zorgt ervoor dat er veilig en betrouwbaar met je gegevens wordt omgesprongen.

 

Klik hier voor de Privacyverklaring van Wijnhandel Neyt.

 

 

Artikel 12 : Gebruik van cookies / Google Analytics

Wijnhandel Neyt maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. Wijnhandel Neyt houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via email : piet@wijnen-neyt.be.)

 

Artikel 13 : Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Wijnhandel Neyt om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14 : Klantendienst

De klantendienst van Wijnhandel Neyt is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 377 13 07 of via e-mail op piet@wijnen-neyt.be of per post op het volgende adres Leest 40, 9950 Lievegem.

 

Artikel 15 : Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene ver-koopsvoorwaarden van Wijnhandel Neyt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Wijnhandel Neyt kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 16 : Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 17 : Minimum leeftijd

Alcoholische dranken mogen in België niet aan jongeren onder de 18 jaar worden verkocht . Bij het bevestigen van de bestelling, garandeert de klant dat hij voldoet aan deze minimumleeftijd.

 

Artikel 18 : Toepasselijke recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

 

Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Wijnhandel Neyt en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Verkoopsvoorwaarden                  Privacy policy

TOTAAL

€ 50,00

incl. BTW

  wijnhandel wijn sterke drank relatiegeschenken
  wijnhandel wijn sterke drank relatiegeschenken

  Naar
  winkelmandje

  Heeft u de leeftijd bereikt
  om legaal alcohol te drinken?

  JA NEE

  Deze website gebruikt cookies om bij te houden welke keuzes u gemaakt heeft, zodat u die bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te maken. De cookies bevatten geen persoonsgegevens, dus uw privacy is gegarandeerd. U gaat hiermee akkoord door verder te gaan op deze website.